Започна изпълнението на проект: „ Прозрачен достъпен и независим съд с високо обществено доверие“

Ďđîĺęň „ Číňĺđíĺň – ďđĺäčçâčęŕňĺëńňâîňî íŕ ńúâđĺěĺííč˙ ńâ˙ň“
Проект: „ Интернет – предизвикателството на съвременния свят“
30.10.2017
Анкетьори и външни експерти изготвиха първи доклад за работата на РС – Шумен и ОС-Шумен
27.03.2018
ďđîĺęň „ Ďđîçđŕ÷ĺí äîńňúďĺí č íĺçŕâčńčě ńúä

С начална пресконференция в заседателната зала на Окръжен съд – Шумен на 26 септември 2017г. започна изпълнението на проект „ Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Водещата организация – СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ заедно със своите партньори от Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен представиха пред регионални и национални медии в Шумен целите, основните дейности и очакваните резултати по проекта.

Проектът е със срок на изпълнение 17 месеца и предвижда провеждане на активно гражданско наблюдение върху достъпа до правосъдие, прозрачност и независимост на двете съдилища – партньори. Гражданският мониторинг ще обхване прилаганите от съда антикорупционни мерки и недопускането на конфликт на интереси при подбора и работата на съдиите и съдебните заседатели. В рамките на проекта ще бъде направено и обществено допитване относно прозрачността на съда (Районен и Окръжен). Докладите от гражданския мониторинг ще съдържат препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда. Препоръките ще бъдат предоставени на административните ръководители на двете съдилища – партньори, за да бъдат приложени в бъдещата им работа.

При реализирането на проекта ще бъдат изработени четири доклада – „Доклад за прилагани от съда мерки за достъп на граждани, фирми и хора с увреждания до правосъдие“; „Междинен и окончателен доклади с препоръки от гражданското наблюдение за прилаганите от съдилищата мерки за достъп до правосъдие, прозрачност и независимост“ и „Доклад за ефекта от пилотното прилагане на разработените по проекта мерки за подобряване на обратната връзка на съда с гражданите, фирмите и хората с увреждания“.

Проектът е на обща стойност 96 794.14 лева, осигурени от Европейския социален фонд в рамките на процедурата „ Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по Оперативна програма „ Добро управление“.