ФИНАЛИЗИРАН Е ДОКЛАДА ОТ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК

ПРИКЛЮЧИ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
29.11.2019
ПРЕДСТАВЯТ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА: http://moetopravo.bg/
10.02.2020

Експерти на Демократично Сдружение Искам да Знам прегледаха и приеха доклада от гражданското наблюдение на съда в Перник . В края на декември 2019г. той бе предаден и на председателя на Окръжния съд, Калин Баталски.

В доклада са отразени впечатленията на 6 граждански наблюдатели и 2 анализатори от Фондация „Отворена врата“ – Перник за работата на съда в три направления: „Прозрачност и отчетност“, „Антикорупционни мерки и независимост“ и „ Достъп до правосъдие на хора от маргинализирани групи“.  Наблюдението обхвана 4 месеца и се проведе в периода : август-ноември, 2019г. в  рамките на дейност 3 от проект „Електронна платформа  за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“, финансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ), чрез Оперативна програма „ Добро управление“ (ОПДУ). При наблюдението бе използван модел за граждански мониторинг, който  водещата организация по проекта – СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ е разработила и приложила пилотно в  Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен.

Изводите и препоръките в доклада  са по 19-те мерки – обект на мониторинга.

Гражданските наблюдатели дават положителна оценка на ОС-Перник . Една от основните препоръки в направление „Отчетност и прозрачност“ е „ съда да демонстрира пред неправителствени организации или медии процедурата по случайно разпределение на делата, така че съмненията за нейното манипулиране да бъдат разсейвани“. В направление „Антикорупционни мерки и независимост“ се констатира частично изпълнение на мярката за публикуване на декларации на съдиите по Закона за съдебната власт (ЗСВ) и за имущество и интереси  по Закона за противодействие на копуцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Наблюдението отчита като положително изменение публикуваните декларации по ЗПКОНПИ на служителите в администрацията на съда.

Липса на напредък е установен по достъпа на гражданите до регистъра с отводи на съдии, който  макар, че съществува, не е публикуван на сайта на съда. Препоръка е отправена и за   регистъра с дисциплинарните производства срещу съдии. Според гражданското наблюдение „би било удачно на страницата на съда да се поддържа актуална информация за наличието или отсъствието на дисциплинарни производства и решенията по тях“.

По отношение на мерките за достъпа до правосъдие на хора от маргинализирани групи, наблюдението отчита, че Окръжен съд – Перник е разписал правила за хора с увреждания и те ще бъдат публикувани на новия сайт на съда, който започва да функционира от началото на тази година. На новата интернет страницата ще бъде въведена звукова версия за предоставяните от съда услуги и ще има възможност да се ползва и версия за хора с увредено зрение.

По време на гражданското наблюдение е констатирано, че достъпа на трудно подвижни лица в сградата на съдебната палата е осигурен чрез изградена на главния вход рампа, като са спазени стандартите за този тип съоръжения. Има монтиран асансьор, който спомага влизането до зала на лица с двигателни увреждания. За улеснение на хората с увреждания, от Окръжен съд – Перник са решили делата, по които страна е човек с увреждане да се провеждат на първия етаж в сградата. Това, според гражданските наблюдатели, е много по-щадящо достойнството и самочувствието на хората с увреждания.