С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО НАТУРА 2000

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПОС
01.09.2020
ОБЯВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБЕН ПРОЕКТ
12.09.2020

Начална пресконференция по проект “ Споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Шумен“ организира СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“. Сдружението е бенефициент по проекта, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма “ Околна среда“, и е на обща стойност 69 475. 93 лв., 100% от които са БФП.

Днес представители на местни и регионални медии се запознаха с целите, основните дейности и очакваните резултати по проекта. Основната цел е изграждане и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 в област Шумен. Специфичните цели са:  провеждане на регионална информационна кампания и създаване и разпространение на информационни продукти.

Интерес у медиите предизвикаха планираната  мащабна информационна кампания и обученията на терен с ученици, студенти и други целеви групи от област Шумен. Те ще се реализират през следващите 24 месеца. В проекта са привлечени като лектори и обучители университетски преподаватели от ШУ „Еп. Констонтин Преславски“.  Те ще изготвят и Ръководство за запознаване със защитените територии по НАТУРА 2000 в област Шумен. По проекта е предвидено изработването и на образователни видеоматериали и филм за защитените територии.

На пресконференцията бе представен и екипа за управление на проекта. Неговият ръководител – Здравка Русева, която е и член на Сдружението, подчерта, че сред очакваните резултати от 2-годишните усилия на екипа ще бъде провеждането на  кръгла маса за популяризиране на бизнес модели и добри практики за взаимодействие между различни заинтересовани страни в защитените територии по НАТУРА от други области на страната.

 

                                        Проектът се финансира по дог. № BG16M1OP002-3.019-0023-C01.