СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ

иновативни подходи гражданско общество
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
28.03.2019
ПРИКЛЮЧИ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
29.11.2019

Обществена електронна платформа в помощ на гражданите и съда се разработва от експерти на СНЦ „ Демократично Сдружение Искам да Знам“. Целта е обособяването на онлайн пространство за електронен обмен на информация между гражданите и професионални организации в системата на съдебната власт – съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица,  адвокати, нотариуси, други юристи, медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“. Чрез платформата, гражданите ще получават своевременна и полезна информация в областта на правото и възможностите за прилагане на алтернативни методи за решаване на правни спорове и техники за медиация, и арбитраж. Значително място в платформата ще бъде отделено за хората от уязвими групи и информация за достъпа им до съдебните зали за участие в процеси, по които са страни или участници. Посредством информацията, предоставяна в платформата на достъпен език и по достъпен начин, гражданите ще следят прилаганите от съда мерки за осигуряване на прозрачност, независимост и достъп до правосъдие за хора от уязвими групи. В нея ще бъде качен и Доклад от проведено гражданско наблюдение на Окръжен съд – Перник, което стартира в началото на м. Август  и ще завърши в края на м. Ноември 2019г.

Моделът на обществената електронна платформа трябва да бъде готов до края на годината, а от началото на 2020г. потребителите да започнат да я използват.

Обществената електронна платформа се разработва в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „ Добро управление“ по договор № BG05SFOP001-3.003-0080-C01 „Електроннна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“.