ПРИКЛЮЧИ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ
21.10.2019
ФИНАЛИЗИРАН Е ДОКЛАДА ОТ ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК
08.01.2020

На 22.11.2019 г. успешно приключи Дейност 3 на гражданските наблюдатели по проект: „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“. Проектът се изпълнява от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен, в качеството му на водеща организация и фондация „ Отворена врата“ гр. Перник – партньор по проекта.
Дейността на фондация „Отворена врата“ включваше гражданско наблюдение на Окръжен съд – Перник в периода август – ноември 2019г. и изработване на експертен доклад от проведеното наблюдение.
Бяха обхванати три ключови области: „Прозрачност и отчетност“; „Независимост и антикорупция“ и „Достъп до правосъдие за всички граждани и най-вече за хора от маргинализирани групи /с увреждания (зрителни, двигателни, ментални), социално-слаби, неграмотни и др/
Фокусът беше върху 19 мерки, заимствани от осъществено пилотно наблюдение в периода 2017-2019 г. в Районен съд – Шумен и Окръжен съд-Шумен от водещата организация.
Експертите на фондация „Отворена врата“ задълбочено проучиха и анализираха събраната информация от гражданските наблюдатели. Те отразиха моментната ситуация в работния процес на Окръжен съд (ОС) – Перник с окончателния експертен доклад. През наблюдавания период август – ноември 2019г. напредък бе отчетен по различни мерки в работата на Окръжен съд – Перник, които подробно са отразени в експертния доклад.
Препоръките, направени за подобряване на достъпа до правосъдие за граждани, фирми и хора с увреждания, повишаване на прозрачността и независимостта на съда отразяват констатации, бележки, коментари и допълнителни впечатления, придобити през четирите месеца. Изводите по отношение на наблюдаваните мерки; препоръките за тяхното практическо прилагане; анализа на напредъка и трудности по прилагането на мерките от страна на ОС – Перник, са подробно отразени в експертния доклад, който е разработен по образец и е част от инструментариума за провеждане на гражданското наблюдение.