ОБЯВИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБЕН ПРОЕКТ

С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО НАТУРА 2000
03.09.2020
ВИДЕО УРОЦИ И ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ГОТВЯТ ПО МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ
12.09.2020

Резултатите от проект за граждански контрол и подкрепа за реформата в съдебната система, бяха обявени на заключителна пресконференция на 03 август в конферентната зала на хотел „Замъка“ в гр. Шумен. Проектът е на обща стойност 91 514.71 лева , като 85% от средствата са европейско финансиране, а 15% са предоставени от републиканския бюджет.

На брифинга присъстваха представители на неправителствените  организации – СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен и Фондация „Отворена врата“ гр. Перник. В продължение на 18 месеца те реализираха поредица от дейности в изпълнение на проекта, целящи повишаването на общественото доверие към съда и провежданата съдебна реформа.

Ръководителят на проекта, Галина Минчева посочи като основен резултат – създаването на Обществена електронна платформа  (ОЕП) в помощ на гражданите и съда: www.moetopravo.bg . В нея е събрана на едно място обща и специализирана информация, необходима за повишаване на правната култура на гражданите. Платформата осигурява връзка с правни специалисти, които да подпомагат гражданите в решаването на техни конкретни казуси. ОЕП  популяризира и извънсъдебни способи за решаване на спорове, посредством медиация и арбитраж. Пригодена е за ползване и от хора със зрителни увреждания.

Друг важен резултат от изпълнението на проекта е подобряване на достъпността и прозрачността на Окръжен съд (ОС) – Перник. „След проведеното гражданско наблюдение на съда и изготвения доклад с препоръки, ръководството на ОС – Перник въведе нови правила, улесняващи достъпа на хора с увреждания до и в сградата на съда“, обяви председателя на Фондация „Отворена врата“ и координатор по проекта, инж. Ирена Георгиева. Тя изказа благодарността си  към СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ за полезния опит и добрите практики, които са били предадени на Фондацията при провеждането на гражданския мониторинг в съда в рамките на проекта.

Проектът „Електронна платформа за активен диалог, граждански мониторинт и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“ се реализира с подкрепата на Европейския социален фонд, чрез  Оперативна програма „ Добро управление“.