Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен

Ěĺćäčíĺí äîęëŕä ăđŕćäŕíńęî íŕáëţäĺíčĺ
Междинния доклад от гражданското наблюдение бе представен в Районен съд – Шумен
03.10.2018
Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен
03.10.2018

Впечатления на граждани за прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на уязвими групи, събрани в първия етап на гражданското наблюдение по проект: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ бяха представени пред магистрати от Окръжен съд – Шумен на работна среща на 03 октомври 2018г. Представянето бе направено от външните експерти, които са обобщили и анализирали данните, подадени в картите на гражданските наблюдатели на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ в периода: юни – август 2018г. Наблюдението е проведено в три направления: „ Отчетност и прозрачност“, „Антикорупция и независимост“ и „ Достъп на уязвими групи до правосъдие“.

По отношението на първото направление, свързано с прозрачността, се констатира, че е налице добре функциониращ електронен сайт. Всички дела за 2018 г. се публикуват своевременно в сайта, като има видимост за движението и електронното разпределение на делата. Направена е връзка към единния портал за електронно правосъдие на ВСС. Препоръчва се засилване на работата с медиите, особено регионалните, създаване на фейсбук-страница и използване на нови форми за по-достъпно представяне на събраните в годишните доклади на ОС-Шумен данни за дейността на магистратите. В направление „ Антикорупция и независимост“ се посочва като добра практика публикуването в сайта на съда на етичните кодекси на магистратите, но е отчетена нуждата от допълване на информацията с разяснение за начина на приложение на тези правила – кой следи за тяхното прилагане, как се сезира, в какво може да се изразят последиците при неспазването на етичните правила, къде може да се направи справка за осъществени процедури във връзка с тези кодекси.

Препоръчва се опубличаването на информация от съществуващите регистри на съда – за отводите на магистрати по делата и за дисциплинарните производства, както и предоставянето на информация за интересите и имуществото на магистратите на интернет – страницата на съда. В направлението „Достъп до правосъдие на уязвими групи“ се отчита, че от началото на 2018 год. са разгледани дела, по които е ползвана правна помощ, чрез назначаване на служебен защитник на 28 лица. В същото време в доклада от гражданското наблюдение се отбелязва, че към момента няма механизъм за отграничаване на делата, касаещи хора от уязвимите групи. Според съда, деловодната система е унифицирана за всички съдилища и няма възможност да отчита дела по критерий „хора от уязвими групи, като страни в процеса“, както и няма механизъм , по който да се отчитат делата с участие на уязвими групи граждани, по които са ползвани тълковници или преводачи.

През месец юли 2018г. в обсега на гражданското наблюдение е било дело за налагане на мярка за неотклонение, като в заседанието е използван тълковник, тъй като обвиняемият е бил глухоням и неграмотен. В същото дело е предоставена и правна помощ. В междинният тримесечен доклад от гражданското наблюдение се отбелязва, че общия брой на делата в Окръжен съд-Шумен, по които са ползвани услуги на преводачи, включително превод на документи е 31.

Препоръчва се повече инициатива и активна обратна връзка на съда с хората с увреждания, включително и чрез взамиодействие с граждански организации на хора с увреждания. Целият доклад може да прочетете ТУК.