ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПОС

МЛАДЕЖИ СТАВАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ С ПРОЕКТ НА ММС
10.02.2020
С ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО НАТУРА 2000
03.09.2020

СНЦ“ Демократично Сдружение Искам да Знам“ започва изпълнението на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет, чрез оперативна програма “ Околна среда“. Той е на обща стойност 69 475,93 лева и цели да изгради споделна визия за екологичната мрежа НАТУРА 2000 сред жителите на област Шумен. Проектът се изпълнява по договор BG16M1OP002-3.019-0023-C01.Планирани са дейности по информиране, обучения, изработване и разпространение на аудиовизуални и печатни материали сред населението. Срока на изпълнение е 24 месеца. Проектът ще бъде представен на пресконференция на 03 септември от 11 ч. в зала 2 на Областната администрация в Шумен.

Плакат