Завърши първия етап от гражданското наблюдение на съда в Шумен

Междинен доклад от гражданско наблюдение бе представен в Окръжен съд – Шумен
03.10.2018
Експерти и граждански наблюдатели обсъждаха резултати от ефективното наблюдение на съда
03.10.2018

Външни експерти, работили по междинния доклад го представиха в съда

Тримесечен (междинен) доклад за работата на съда в направленията „ отчетност и прозрачност“ , „ независимост и антикорупционни мерки“ и „достъп на уязвими групи до правосъдие“ бе представен пред административните ръководители на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен. Докладът се основава на впечатленията на осем граждански наблюдатели, събирани в продължение на 3 месеца – от юни до август 2018г в рамките на проект: „ Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. В доклада са дадени препоръки за практическо прилагане с цел подобряване на работата на двете съдилища в основните направления на наблюдението. Отчита се необходимостта от поместването на информация в интернет-страниците на двете съдилища,чрез която прозрачността в работата им ще се повиши.

Докладът можете да видите тук: Междинен тримесечен доклад