ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „ЗА“ АКТИВЕН ДИАЛОГ СЪС СЪДА

Съдът в Шумен подобрява публичния си образ и връзката с гражданите
30.01.2019
иновативни подходи гражданско общество
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
28.03.2019

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „ЗА“ АКТИВЕН ДИАЛОГ СЪС СЪДА

Две неправителствени организации обединиха усилията си в европейски проект за подобряване на диалога със съда. Наименованието на проекта е „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“ по процедура: BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Изпълнението му стартира на 18 февруари, т.г. и ще приключи в средата на следващата година.Общата стойност е 91 514.71 лева, от които 85% са европейско финансиране, а останалите 15% –  съфинансиране от националния бюджет.

Целта на водещата организация по проекта – СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ гр. Шумен и нейния партньор  – Фондация „Отворена врата“ гр. Перник, е създаването на обществена електронна платформа за активен диалог на гражданите със съда и популяризирането на алтернативни методи за решаване на правни спорове – техники за арбитраж, медиация и помирителен процес.

В хода на проекта ще бъде извършен и шестмесечен граждански мониторинг върху работата на Окръжен съд – Перник за осигуряването на прозрачност, независимост и достъп до правосъдие на уязвими групи. В тази дейност ще бъдат приложени опита и разработената от сдружение „Искам да знам“ система за граждански мониторинг на съда, която бе успешно тествана в предходен пилотен проект на неправителствената организация с партньорството на Районен съд и Окръжен съд  Шумен.

Очаквайте още подробности за проекта в края на март.