Уважаеми колеги и приятели,


Бих искала да представя нашата неправителствена организация, наречена “Демократично Сдружение Искам да знам”. Аз съм един от основателите, а понастоящем съм председател на УС на СНЦ.

Преди 14 години няколко ентусиасти се обединихме, за да работим за развитие на гражданското общество в област Шумен, в България, на национално и европейско ниво, подкрепяйки европейското гражданство и насърчавайки европейските ценности.

Нашата организация е основана през 2004 г. в гр. Шумен - един от 27-те областни града в България. Разположен е в Североизточния район на страната, на около 80 километра западно от Варна. В Област Шумен се намират много исторически и културни забележителности. Сред тях са древните български столици - Плиска и Велики Преслав.

2004 – 2006 година

В периода 2004 – 2006 година организацията реализира първите си два проекта, свързани с развитие на гражданското общество. И двата бяха финансирани от предприсъединителните инструменти – Програма ФАР по процедурите „ Развитие на гражданското общество“ 2002 и 2004. С първият проект създадохме Антикорупционен център в Шумен и Обществен съвет срещу корупцията на местно ниво. Разглеждахме отправени към центъра сигнали и работихме съвместно с институците, ангажирани в превенцията на корупцията на местно и регионално ниво. По вторият проект създадохме местен капацитет за превенция на корупцията, чрез силен граждански контрол. Реализираните от организацията съвместни инициативи с местни власти, полиция, органи на правораздаване, изградиха устойчиви партньорства и местен капацитет за ограничаване на корупционните практики, чрез прилагане на активен граждански контрол на местно ниво.

2007-2009 година

В периода 2007-2009г. организацията ни бе партньор на Центъра на НПО в Разград при осъществяване на граждански мониторинг на съда в Шумен, като във фокуса на наблюденията бе прилагането на гражданско-процесуалния и наказателно-процесуалния кодекси.

2008-2009 година

В успешно проведена законодателна инициатива в периода 2008-2009г., организацията ни допринесе за промени в българското законодателство, свързани с осигуряването на повече прозрачност и възможност за граждански контрол на процедурите по обществени поръчки. Организацията ни е сред членовете на Обществения съвет към Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то и в 44-то Народно събрание на Република България. Нашата област на компетентност е: „Развитие на гражданското общество”. Ние даваме експертни становища при изготвянето на законите.

От основаването си до наши дни, реализирахме много дейности и проекти, финансирани от европейски, национални и местни фондове. Ще спомена част от по-значимите според нас деятелности и постигнати резултати.

В рамките на проект: „Обществена подкрепа за предотвратяване на агресията сред подрастващите“, финансиран по ПМС 136/2010г. създадохме Стратегия за превенция на агресивното поведение сред деца и ученици от 15-18 години в Община Шумен. Тя бе направена след задълбочено изследване на формите на агресията сред учениците в училище и извън него по въпросника на Бъс-Дюрке. Стратегическият документ се фокусира върху определянето на мерки за превенция и ограничаване на агресивните прояви. В рамките на проекта, издадохме наръчник за учители, като ги насърчихме да прилагат непопулярни за училищната среда модели на интерактивно обучение „чрез поставяне на агресора в обувките на жертвата по време на процеса на симулация в класната стая“, с цел преодоляване на агресивните прояви сред учениците. Стратегията, която съдържа мерки и дейности за превенция, предвижда тяхното изпълнение в дългосрочен и краткосрочен план на територията на община Шумен. Общински съвет - Шумен одобри стратегията през 2011г. и сега се изпълняват много от мерките, чрез проекти на НПО и училища, с финансовата подкрепа на местния бюджет. Един от тези проекти, бе реализиран през 2017г. от нашата организация и наименованието му бе « Ползвай безопасно интернет». По проекта бяха разработени видеоуроци за безопасно ползване на интернет от деца.

Обхванахме общо 175 деца от град Шумен, при заложени минимум 100. Общо 87 от тях бяха в предучилищна възраст, а 88 от децата – в начална училищна възраст (I-III) клас. Видеоуроците по забавен и достъпен за децата начин им показват как да реагират в ситуация на агресия, проявена към тях, когато ползват интернет, а също и как безопазно да сърфират в интернет. Видеоуроците бяха представени в детски градини, начални и средни училища в гр. Шумен и качени във видеоканала на нашата организация в youtube.com

Като партньор на Търговско-промишлената палата на Венеция (Италия) реализирахме през 2015-2016г. образователен иновативен проект по програма „Еразъм +“, озаглавен: „Помогнете ми“ („Help me“). В рамките на проекта заедно с представители на още 4 държави разработихме мобилно приложение под формата на игра, с което хората от различни възрасти играейки се учат правилно да реагират в ситуации на природни бедствия - земетресения и наводнения.

Нашата неправителствена организация има дългогодишен опит и принос за укрепване на правосъдието, борбата с корупцията и утвърждаването на гражданския мониторинг като добра практика за ефективно взаимодействие с местните власти и публичните институции, а също и със съда при прилагане на законите - за гарантиране на прозрачността, независимостта и достъпа до правосъдие на хора от уязвими групи.

През 2017-2018г. реализираме поредния проект в областта на правосъдието, озаглавен: „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“. Финансиран е от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България и основно от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проекта е осигуряването на ефективен механизъм за граждански контрол върху работата на съда и съдебната система в България. С проекта въведохме устойчиви методи за активно гражданство в реформирането на системата на съда, и по този начин допринасяме за осигуряването на по-голяма прозрачност, достъпност и независимост на съда. По проекта извършихме анкетно проучване за публичния образ на съда и доверието на обществеността към него, създадохме инструменти и методология за провеждане на граждански наблюдения, обучихме наблюдатели, които проведоха гражданския мониторинг на Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен. Експрети, наети в рамките на проекта анализираха информацията и в поредица от доклади формулираха препоръки, с които съда ще повиши прозрачността и доверието на гражданните и ще подобри своя публичен образ.

Най-ценното за нас са хората! През годините в организацията влязоха много нови хора. Броят на членовете ни нарасна. Днес с удовлетворение мога да кажа, че „приказката продължава, и е още по-увлекателна от началото“.

В очакване сме на новите предизвикателства!
Галина Минчева
Председател на Управителния съвет на СНЦ
ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ

become-volunteers1become-volunteers-dark1